ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΑΣ

fit-it

nikoleta kyriakopoulou ergonutrition

Δήμος Πάτμου. Mορφή καταιγίδας έχουν προσλάβει οι πράξεις καταλογισμού σε βάρος των υπευθύνων για οικονομικές ατασθαλίες

Ματαιώθηκαν, από τους συμβουλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά το οικονομικό έτος 2012, παράνομες πληρωμές ύψους 174.973.738 €, ενώ η είσπραξη φόρων κατά το ίδιο οικονομικό έτος ήταν μειωμένη έναντι των προβλέψεων κατά 5.771.584.467 € ή 11,66% του ΑΕΠ.
Αυτή είναι μια πτυχή από την ζοφερή εικόνα που παρουσιάζει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην 550 σελίδων ετήσια έκθεσή του για το οικονομικό έτος 2012.
Στην έκθεση καταγράφονται όλα τα κονδύλια (χρηματικά εντάλματα) με τα οποία επιχειρήθηκε να πληρωθούν δαπάνες, δημόσια έργα, προμήθειες, αποδοχές, επιδόματα, κ.λπ. που δεν είχαν τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις.

Μεγάλο τμήμα της έκθεσης αφορά τον έλεγχο των δαπανών των Δήμων της χώρας, όπου το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο πρόλαβε εκατοντάδες μη νόμιμες πληρωμές.

Βασιλιάς των παράνομων ενταλμάτων πληρωμών για το 2012 ήταν ο Δήμος Πάτμου, ενώ την μορφή καταιγίδας έχουν προσλάβει οι πράξεις καταλογισμού σε βάρος των υπευθύνων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε έκτακτο έλεγχο στον Δήμο Πάτμου.
Δεν είναι όμως και λίγες οι περιπτώσεις των ευτράπελων παραλογισμών των διοικούντων τους Οργανώσιμους Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αναφέρονται στην επίμαχη έκθεση.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση για το 2012 υποβλήθηκαν συνολικά για θεώρηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο 453.488 χρηματικά εντάλματα άνω των 182.320.025.392 € .
Από τον προληπτικό έλεγχο επί των δαπανών της κρατικής μηχανής, των Ν.Π.Δ.Δ., των ΟΤΑ Α΄ βαθμού ματαιώθηκαν μη νόμιμες πληρωμές ύψους 174.973.738 €.

Οι μη νόμιμες αυτές δαπάνες κατά κόρον αφορούν μισθούς, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, δημόσια έργα, κ.λπ. Δηλαδή αφορούν δαπάνες επαναλαμβανόμενες σε τακτά χρονικά διαστήματα οι οποίες μεταφέρονται και στα επόμενα οικονομικά έτη.
Οι παράνομες δαπάνες του 2012 σε σχέση με το προηγούμενο έτος 2011, παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως των 40.368.487 €. Οι παράνομες δαπάνες του 2011 ανερχόντουσαν στα επίπεδα των 134.605.251 €, ενώ το 2012 ανήλθαν στα 174.973.738 €.
Οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι (φορολογικά έσοδα) κάλυψαν το 23,49% των συνολικών εσόδων, ενώ αντιστοιχούν στο 22,58% του ΑΕΠ. Υπολείπονται δε του στόχου του προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν υστέρηση έναντι των προβλέψεων κατά 5.771.584.467 € ή 11,66% του ΑΕΠ.

Το ύψος του χρέους της Κυβέρνησης, κατά την 31.12.2012, ανερχόταν σε 305.537.202.404 € ή 157,74% έναντι 367.948.207.034,84 € ή 176,46% του ΑΕΠ το 2011. Μετά το PSI και τον νέο δανεισμό, η ονομαστική αξία του δημόσιου χρέους μειώθηκε κατά 62,411 δις ευρώ.

Τρελές πληρωμές
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι δικαστές βρέθηκαν μπροστά σε παράδοξα ή ευτράπελα χρηματικά εντάλματα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά Δήμους.
Ειδικότερα, «κόπηκε» χρηματικό ένταλμα το οποίο αφορούσε την καταβολή μισθώματος για στέγαση νεοσύστατου δημοτικού παιδικού σταθμού, χωρίς ωστόσο να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του.
Επεστράφη αθεώρητο σε Δήμο χρηματικό ένταλμα 13.323 € που αφορούσε στην καταβολή αποζημίωσης λόγω θανάτου, καθώς το ένταλμα είχε εκδοθεί στο όνομα του αποβιωσάντα και όχι των κληρονόμων του.
Κρίθηκε μη νόμιμη πληρωμή δαπάνης φαρμάκων σε φαρμακοποιό, καθώς κατά το χρονικό διάστημα που έγινε η προμήθεια των φαρμάκων από τους ασφαλισμένους, είχε ήδη ανακληθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του φαρμακείου, λόγω υπέρβασης του ορίου ηλικίας του φαρμακοποιού.

Σε 9 Δήμους κόπηκαν εντάλματα πληρωμών για υπερωρίες σε υπάλληλους των Δήμων καθώς κάποιες από τις εργασίες για τις οποίες εγκρίθηκαν υπερωρίες είχαν ανατεθεί σε ιδιώτες.
«Κόπηκε» χρηματικό ένταλμα ποσού 277,65 € , που αφορούσε σε καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης, για τον μήνα Δεκέμβριο του 2012, σε υπάλληλο του Δήμου, αποσπασμένο σε γραφείο βουλευτού, καθώς για τις δαπάνες υπερωριακής αποζημίωσης όσων υπαλλήλων των ΟΤΑ έχουν αποσπαστεί και διατεθεί σε γραφεία βουλευτών βαρύνεται ο φορέας ο οποίος είναι υπόχρεος προς καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού.

Επεστράφη σε Δήμο αθεώρητο χρηματικό ένταλμα, 395 € που αφορούσε στην καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση 15 ημερών σε υπάλληλο αποσπασμένο σε γραφείο βουλευτή, την στιγμή κατά την οποία ο βουλευτής είχε χάσει τη βουλευτική του ιδιότητα.
Κρίθηκε μη θεωρητέο ένταλμα 8.472€ που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής για υπερωριακή εργασία αστυνομικών της προσωπικής ασφάλειας του Δημάρχου Πειραιά.
Επεστράφη αθεώρητο χρηματικό ένταλμα 1.341€ καθώς αφορούσε αποζημίωση νυκτερινής εργασίας νυκτοφυλάκων ! Ειδικότερα, το επίμαχο χρηματικό ένταλμα αφορούσε στην καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά τις Κυριακές και κατά τις νυκτερινές ώρες (392 νυκτερινές ώρες). Όμως, αποκαλύφθηκε ότι η δαπάνη αφορούσε στην καταβολή προσαυξήσεων σε υπαλλήλους οι οποίοι ασκούσαν καθήκοντα νυκτοφύλακα και είχαν προσληφθεί για να παρέχουν εεργασία κατά τις νυκτερινές ώρες και, συνεπώς, δεν δικαιούνται καμίας προσαύξησης μισθού λόγω της παρεχομένης εργασίας τους κατά τη νύκτα και μέσα στο νόμιμο ωράριο τους.

Δεν εγκρίθηκε ένταλμα 65.380 € Δήμου που αφορούσε σε δαπάνη για εργασίες επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου, καθώς τα τιμολόγια των ανταλλακτικών εκδόθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο (5 μήνες μετά) από την τοποθέτηση των ανταλλακτικών στα οχήματα.
Μη θεωρητέο κρίθηκε ένταλμα 1.267 € που αφορούσε στην καταβολή οδοιπορικών εξόδων για τη μετακίνηση των υπαλλήλων Δήμου από την κατοικία τους στον χώρο της εργασίας τους.
Δεν «πέρασε» από το Ελεγκτικό Συνέδριο χρηματικό ένατλαμα 12.000€ για ανάθεση έργων που ενέπιπταν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του Δήμου.
Δεν εγκρίθηκε ένταλμα 6.273€ Δήμου που αφορούσε αμοιβή για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων, καθώς ενώ στην σχετική σύμβαση προβλεπόταν η ολοκλήρωση των εργασιών ότι θα γινόταν μέσα σε 30 ημέρες, όλες οι εργασίες εκτελέστηκαν την ίδια ημέρα, όπως προέκυψε από τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών.
Δεν εγκρίθηκε ένταλμα Δήμου ύψους 111.375 € που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, καθώς η εν λόγω δαπάνη δεν αποσκοπούσε στην τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας, αλλά εξυπηρετούσε συμφέροντα μεμονωμένων πολιτών.

«Κόπηκε» ένταλμα 69.020 € Δήμου που αφορούσε στην προμήθεια ανταλλακτικών μονάδας αφαλάτωσης, καθώς: α)οι τεχνικές προδιαγραφές των ανταλλακτικών συντάχθηκαν μετά την απόφαση ανάθεσης της προμήθειας, β) η ανάληψη της υποχρέωσης και η υπογραφή της σύμβασης έγιναν σε χρόνο μεταγενέστερο της παράδοσης των υλικών από τον προμηθευτή και γ) η προμήθεια ανατέθηκε απευθείας (χωρίς διαγωνισμό) και χωρίς να αιτιολογείται η ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης λόγω απρόβλεπτων γεγονότων.
Κρίθηκε μη νόμιμη η καταβολή από Δήμο χρηματικού βοηθήματος σε «ενδεείς» δημότες, καθώς από τα σχετικά δικαιολογητικά δεν τεκμηριωνόταν η οικονομική αδυναμία τους.

Δήμος Θεσσαλονίκης

Στον Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης καταλογίστηκαν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο 1.523.742 € (συν νόμιμους τόκους) λόγω ελλείμματος, που ανέκυψε στη χρηματική διαχείριση οικονομικού έτους 2000.
Ακόμη, καταλογίστηκαν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο 649.663 € στον προϊστάμενο της διεύθυνσης ταμειακής υπηρεσίας και στον διαχειριστή πληρωμών του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία ισόποσου ελλείμματος (1998).

 

Ειδικό κεφάλαιο για τον Δήμο Πάτμου

Αρκετές σελίδες αφιέρωσαν οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον νησί της αποκάλυψης, όπως είθισται να λέγεται η Πάτμος, ενώ όπως αναφέρεται στην σχετική έκθεση έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης πράξεων καταλογισμού σε βάρος των υπευθύνων του επίμαχου Δήμου.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση στον Δήμο Πάτμου έγινε και έκτακτος έλεγχος για τα προ του 2012 οικονομικά έτη.
Έτσι, σταχολογώντας ορισμένο από τα κομμάτια της έκθεσης, οι σύμβουλοι του ελεγκτικού Συνεδρίου διαπίστωσαν για το οικονομικό έτος 2002, μη νόμιμη καταβολή ποσού ευρώ 13.829 € που αφορούσε σε αμοιβές δικηγόρων. Και αυτό γιατί, μεταξύ των άλλων, για τα έξοδα που πραγματοποίησαν οι δικηγόροι, δεν επισυνάπτονταν τα σχετικά παραστατικά στοιχεία των εξόδων (εισιτήρια, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείων κ.λπ.), ενώ μέρος των υποθέσεων που είχαν ανατεθεί σε δικηγόρους αφορούσαν ιδιωτικές υποθέσεις του Δημάρχου ή των δημοτικών συμβούλων.

Επίσης, και για τα επόμενα οικονομικά έτη υπήρξαν παράνομες αμοιβές προς δικηγόρους διαφόρων ποσών (7.954, 3.570 και 6.544 €).
Πάντα για το Δήμο Πάτμου διαπιστώθηκε κατά τα οικονομικά έτη 2000 – 2005:
Α) για το οικονομικό έτος 2000, μη νόμιμη καταβολή 73.449 € που αφορούσε σε επιχορηγήσεις – οικονομικές ενισχύσεις φοιτητών και απόρων δημοτών,
Β) Για το οικονομικό έτος 2001 και για τους ίδιους λόγους, διαπιστώθηκε μη νόμιμη καταβολή ευρώ 133.599,
Γ) Για το οικονομικό έτος 2003 και για τους ίδιους λόγους, διαπιστώθηκε μη νόμιμη καταβολή 191.847 €,
Δ) Για το οικονομικό έτος 2003 και για τους ίδιους λόγους διαπιστώθηκε μη νόμιμη καταβολή ποσού ευρώ 97.104 €,
Ε) Για το οικονομικό έτος 2004 και για τους ίδιους λόγους, διαπιστώθηκε μη νόμιμη καταβολή 23.430 € και
ΣΤ) Για το οικονομικό έτος 2005 και για τους ίδιους λόγους, διαπιστώθηκε μη νόμιμη καταβολή 7.700 €.
Για την αναπλήρωση των ελλειμμάτων επίκειται η έκδοση πράξης καταλογισμού σε βάρος των υπευθύνων.

Μακρής είναι όμως ο κατάλογος των μη νόμιμων ενταλμάτων για τον εν λόγω Δήμο:
1. Διαπιστώθηκε (2000) μη νόμιμη καταβολή 26.412€ που αφορούσε σε επιχορήγηση αθλητικών οργανισμών και σωματείων,
2. Μη νόμιμη καταβολή (2003) ποσού 69.600 €, που αφορούσε σε επιχορήγηση της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, για το λόγο ότι τα ποσά της επιχορήγησης χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη διαφόρων αναγκών του Δήμου, όπως για την καθαριότητα και την τουριστική προβολή της νήσου, κατά παράβαση της νομοθεσίας,
3. Μη νόμιμη καταβολή (2004) ποσού 22.060 € , που αφορούσε σε επιχορηγήσεις των Ιερών Μονών Ευαγγελισμού και Θεολόγου.
4. Μη νόμιμη καταβολή 22.000 €, που αφορούσε σε επιχορήγηση της Ιεράς Εξαρχίας Πάτμου,
5. Μη νόμιμη καταβολή 345.000 € (180.000 € για το έτος 2003, 70.000 € για το έτος 2004 και 95.000€ για το έτος 2005), που αφορούσε σε επιχορηγήσεις του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου,
6. Μη νόμιμη καταβολή 1.760 € για το οικονομικό έτος 2003 και ποσού 1.160 € για το οικονομικό έτος 2004, που αφορούσαν σε επιχορήγηση για την πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών,
7. Μη νόμιμη καταβολή 49.690 € (23.581 € το έτος 2000, 10.422 € το έτος 2001, 10.422€ το έτος 2003 και 5.263 € το έτος 2004), που αφορούσε σε δαπάνες επέκτασης ηλεκτροφωτισμού,
8. Μη νόμιμη καταβολή 46.131 € (18.617€ ευρώ το έτος 2000 και 27.514 € το έτος 2002), για την εκτέλεση διαφόρων υπηρεσιών, διότι από τα συνημμένα δικαιολογητικά δεν ήταν δυνατό να εξακριβωθεί αν οι ανωτέρω εργασίες – υπηρεσίες εκτελέστηκαν από τους φερόμενους ως αναδόχους,
9. Διαπιστώθηκε μη νόμιμη καταβολή 146.831,71€ (22.800,82 € το έτος 2000, 28.385,46 € το έτος 2001, 18.363,28 € το έτος 2002, 19,005,7 € το έτος 2003, 38.859,40 € το έτος 2004 και 19.413,01 € το έτος 2005),
10. Μη νόμιμη καταβολή 196.684,57 € που αφορούσε σε δαπάνες επιδείξεων, δεξιώσεων, εορτών κ.λπ., με την αιτιολογία ότι από κανένα στοιχείο με τα οποία εξοφλήθηκαν οι ανωτέρω δαπάνες, δεν προέκυψε ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του Δ.Κ.Κ., ούτε προέκυψε από τα δικαιολογητικά των δαπανών ότι αυτές ανάγονταν στη λειτουργική δραστηριότητα του Δήμου ή ότι συντελούσαν άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του,
11. Διαπιστώθηκε μη νόμιμη καταβολή 8.331,80€ που αφορούσε σε δαπάνη βιντεοσκόπησης των συνεδριάσεων του Δ.Σ., με την αιτιολογία ότι η δαπάνη αυτή δεν προβλεπόταν από διάταξη νόμου,
12. Διαπιστώθηκε μη νόμιμη καταβολή 77.134,63 € που αφορούσε στη μίσθωση μεταφορικών μέσων (τουριστικών σκαφών),
13. Διαπιστώθηκε μη νόμιμη καταβολή 12.212,48 € που αφορούσε σε μισθώσεις ακινήτων για διαμονή μουσικοδιδάσκαλου και για τη λειτουργία αίθουσας διδασκαλίας του Τ.Ε.Ε. Πάτμου,
14. Μη νόμιμη καταβολή 32.554 € για την προμήθεια διαφόρων ειδών, καθώς δεν υπήρχαν πρωτόκολλα παραλαβής των προμηθειών, από τα οποία να προκύπτουν σαφώς ο αριθμός και το είδος των παραλειφθέντων ειδών, η τιμή ανά μονάδα, το σύνολο της δαπάνης, ο χρόνος και ο τόπος παροχής των υπηρεσιών, ώστε να αποδεικνύεται έτσι η εκπλήρωση της παροχής από τον ανάδοχο της σύμβασης,
15. Μη νόμιμη καταβολή 12.466€ που αφορούσε σε αποζημίωση μουσικού για διοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους 2002 και
16. Μη νόμιμη καταβολή 21.413 € (για την πληρωμή τελών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητών τηλεφώνων.
Ακόμη, στον έκτακτο κατασταλτικό έλεγχο που έγινε στον Δήμο Πάτμου για τα οικονομικά έτη 2004-2009 διαπιστώθηκε ότι:
1) Καταβλήθηκε παράνομα κατά τα ανωτέρω έτη συνολικό ποσό 962.001 € για εκδηλώσεις, εορτές, έξοδα φιλοξενίας κ.λπ. Κρίθηκε παράνομη η καταβολή γιατί, μεταξύ των άλλων, δεν προσκομίσθηκαν παραστατικά στοιχεία (τιμολόγια-δελτία αποστολής, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κ.λπ.).
2) Καταβλήθηκε κατά τα εν λόγω έτη συνολικό ποσό 132.082,76 € για την πληρωμή εργατών, που απασχολούνταν σε έργα που εκτελούνταν με αυτεπιστασία , κ.λπ.,
3) Καταβλήθηκε παράνομα κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2009 συνολικό ποσό 26.285 € για αμοιβές δικηγόρων και συμβολαιογράφων.
4) Καταβλήθηκε κατά τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007 και 2009 ποσό 28.021 € για οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για μετάβαση στο εσωτερικό και το εξωτερικό του Δημάρχου, δημοτικών συμβούλων και υπαλλήλων του Δήμου χωρίς να αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
5) Καταβλήθηκε κατά τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009 ποσό 8.242 € για την πληρωμή τελών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας, κατά παράβαση της σχετικής υπουργικής απόφασης καθώς δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τα ανώτατα χρηματικά όρια χρήσης κινητής τηλεφωνίας.
6) Καταβλήθηκε κατά τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009 ποσό 58.670 € για επιχορηγήσεις φορέων και συλλόγων (τηλεμαραθώνιους, κ.λπ.) κατά παράβαση της νομοθεσίας.
7) Καταβλήθηκε κατά τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009 ποσό 68.221 € για έξοδα τουριστικής προβολής και διαφήμισης του Δήμου κατά παράβαση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας και
8) Καταβλήθηκε το έτος 2007 ποσό 3.299 € ως αμοιβή για την εκτέλεση εργασιών και την παροχή υπηρεσιών, καθώς τα τιμολόγια – δελτία αποστολής είχαν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας εξόφλησής τους.

protothema.gr

You may also like...

0 thoughts on “Δήμος Πάτμου. Mορφή καταιγίδας έχουν προσλάβει οι πράξεις καταλογισμού σε βάρος των υπευθύνων για οικονομικές ατασθαλίες”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΚΑΙΡΟΣ

Feb 17 - Sun
Rodos, GR
12°C
Day Cond. Temp.
sun 02/17
12/13°C
mon 02/18
14/14°C
tue 02/19
15/14°C
wed 02/20
15/14°C
thu 02/21
16/15°C

ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

February 2019
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
Follow by Email
Google+
RSS
Twitter
Facebook
Facebook